ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްމާޓް ޓީވީ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ސްމާޓް ޓީވީ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

މިސްކޫލްގެ ކުލާސްރޫމްތަށް މަލްޓިމީޑިއާ ކުރުމަށްޓަކައި 11 ޓީވީ ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރުމާއި، އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުން ތިރީގައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އޮންނާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށައަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން އެނގޭނެފަދަ ސިޓީއެއް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެންނެވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުން

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ( ހޯމަ ) ދުވަހު 10:30 ގައި

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ( ހޯމަ ) 14:00 ގެ ކުރިން

ރަސްމާދޫ ސްކޫލު ލައިބްރަރީ

ރަސްމާދޫ ސްކޫލު ލައިބްރަރީ

26 ޛުލްޙިއްޖާ 1439

06 ސެޕްޓެންބަރު 2018
ހޯދާ