މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯންޗްއަކަށް ބޭނުންވާ ޔަމަހާ ސްޕެއަރސް ސަޕްލައިކުރާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

ލޯންޗްއަކަށް ބޭނުންވާ ޔަމަހާ ސްޕެއަރސް ސަޕްލައިކުރާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

   ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2018 ސެޕްޓެމްބަރ 03 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު 2018 ސެޕްޓެމްބަރ 05 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް، މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

‏‏19 ޛުލްހިއްޖާ‏ 1439

‏30‏ އޮގަސްޓް‏ 2018

29 އޮގަސްޓް 2018
ހޯދާ