މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޯސްޓްގާޑް ލޯންޗަކަށް ބޭނުންވާ އާރް.އޯ ޕްލާންޓްއަކާއި އެޔާގުޅޭ އެހެނިހެން އެސެސެރީޒް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

 ކޯސްޓްގާޑް ލޯންޗަކަށް ބޭނުންވާ އާރް.އޯ ޕްލާންޓްއަކާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން އެސެސެރީޒް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

      ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2018 އޯގަސްޓް 12 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު 2018 އޯގަސްޓް 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް، މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

‏‏26‏ ޛުލްޤަޢިދާ‏ 1439

‏8‏ އޮގަސްޓް‏ 2018

08 އޮގަސްޓް 2018
ހޯދާ