މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނެއް ބާޠިލް ކުރުން.

         އެސިސްޓެންޓް އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ކުރި ނަންބަރު: (IUL)438-HRU/438/2013/194 )  19 ޑިސެންބަރު 2013 ) ގެ އިޢުލާނު ބާޠިލް ކޮށްފީމެވެ.

         21 ޞަފަރު 1435

              

24 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ