Secretariat of the Vandhoo Council, Kolhumadulu
Maldives
ބަށި އަދި ވޮލީ ކޯޓް ބިމުގައިވާ ރުއްގަހުގެ ވެރިން ހޯދުމާއިގުޅޭ

  ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން ވަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ދެކުނުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަށި އަދި ވޮލީ ކޯޓް ބިމުގައި ހުދުކުލައިން ނަންބަރުޖެހިފައިވާ ރުއްގަހުގެ ވެރިން ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، ރުއް ނުވަތަ ގަހުގައި ޖެހިފައިވާ ނަންބަރާއި ވެރިފަރާތް އެނގޭނޭހެން 7 އޮގަސްޓް 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

                             މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރު 7980047 ފޯނާގުޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

31 July 2018
ހޯދާ