އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2013 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތައް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2014

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2013 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތައް

16 ނޮވެންބަރު 2013 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ފޮށިތަކަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 ގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވާ ތަންތަނެވެ.

ވޯޓު ފޮށީގެ ނަންބަރު

ވޯޓު ފޮށީގެ ނަން

V03.1.1

ކޫއްޑޫ-1

W01.1.2

އިންޑިއާ / ނިއުދިއްލީ

W04.1.1

ސިންގަޕޫރު / ސިންގަޕޫރު

W05.1.1

އިނގިރޭސިވިލާތް / ލަންޑަން

Z11.1.1

ޑުސިޓް ތަނި މޯލްޑިވްސް (ބ. މުއްދޫ)

Z12.1.1

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް (ޅ. ކުރެއްދޫ)

Z26.1.1

ކޮކޮ ޕާމް ބޮޑުހިތި  (ކ. ބޮޑުހިތި)

Z27.1.1

އެނބޫދޫ ވިލެޖް (ކ. އެނބޫދޫ)

Z29.1.1

ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓް (ކ. ބޮޑުފިނޮޅު)

Z33.1.1

ވިވަންޓަ ކޮރަލް ރީފް މޯލްޑިވްސް ބައި ތާޖް (ކ. ހެނބަދޫ)

Z35.1.1

ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (އއ. ވެލިގަނޑު)

Z36.1.1

ކޮންސްޓެންސް ހަލަވެލި ރިސޯޓް (އއ. ހަލަވެލި)

Z38.1.1

ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް (އދ. ރަންގަލި ފިނޮޅު)

Z50.1.1

ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް (ގއ.ފުނަމައުއްޑާ)

Z51.1.1

ޖުމެއިރާ ދެވަނަފުށި (ގއ. މެރަދޫ)

Z52.1.1

ޕާކް ހަޔަޓް މޯލްޑިވްސް ހަޑަހާ (ގއ. ހަޑަހާ)

މަތީގައި މި ދެންނެވި ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލެއާއި ވިލިމާލޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފޮށިތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ މީހުން ވަނީ އެމީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށުގައި ބަހައްޓާ ފޮށްޓަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

އަދި ހުޅުމާލެއާއި ވިލިމާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ މީހުން ވަނީ އެމީހެއްގެ ވޯޓްލާދާއިރާގެ މާލޭގައި ބަހައްޓާ ފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

16 ޞަފަރު      1435

19 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ