މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ:

ނަމްބަރު: (IUL)337/337/2018/19 

އިޢުލާން

 

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ:

 

މިރަށު ތޯތާގެ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ނަޢީމްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ   " މުނިޔާގެ " އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން، އެގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ  މިރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 24 ޖުލައި 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

  • ގޯތީގެ ނަން : މުނިޔާގެ
  • ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ: H-12/2005/4
  • ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް : 30 ޖޫން 2004

       16 ޖުލައި 2018

 

 

 

 

16 ޖުލައި 2018
ހޯދާ