ކަނޑޫދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔުނީފޯމް ފަހައި ދިނުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން

 

 

މިސްކޫލުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ ޔުނީފޯމް ފަހާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ

 

    މިސްކޫލުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރާ ރަސްމީ ޔުނީފޯމް ފަހައިދީ، ފޮތި ފޯރު ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

    ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު މިސްކޫލަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

25 ޖުލައި 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ށް

19 ޖުލައި 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ށް

 

 

03 ޒުލްޤައިދާ 1439

16 ޖުލައި 2018

16 ޖުލައި 2018
ހޯދާ