ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިހިވެލި ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

 

ތ. މަޑިފުށީ "ރިހިވެލި" ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ

                    ތ. މަޑިފުށީ "ރިހިވެލި" އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

އަލުން ހެއްދުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

                  ވީމާ، މި ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ

06 އޯގަސްޓް 2018ވާ ހޯމަދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން އެކަން މި އިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.                                             

                  މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. 

16 ޖުލައި 2018
ހޯދާ