މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން ކޭބަލް އަޅަން ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މިއޮތޯރިޓީގެ ސެކްޝަންތަކުގައި ފޯނު އެކްސްޓެންޝަން ހަރުކުރުމަށް ޓެލެފޯން ކޭބަލް އަޅަން ބޭނުންވެގެން 19 އޮގަސްޓް 2013 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)202-A/2013/78 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ މިމަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ މި މަސައްކަތަށް ހުށައަހަޅަފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލުކުރި ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

                             14  ޞަފަރު  1435     

17 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ