ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

       ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދާދިނުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިއެވ

 

#

ގޯތީގެ ނަން

ވެރިފަރާތް

1

ފިނިހިޔާގެ

އަބޫބަކުރު މޫސާ/ ލ.ކަލައިދޫ

 
ވީމާ، ދެންނެވުނު ގޯތި ނުވަތަ އެގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއްލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 11 ޖުލައި 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން އެކަން މިއިދާރާއަށް އަންގަވާ ދެއްވުންއެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

02 ޖުލައި 2018
ހޯދާ