ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޅިގައު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ (ކުރީގެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުން)

އިޢުލާން

 

އެޅިގައު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ (ކުރީގެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުން)

 

މިކައުންސިލުގެ ބޭނުމަކަށް "12×"6×"4 ގެ 11050 ހޮލޯބްލޮކް އެޅިގަލާއި "12×"6×"5 ގެ 3200 ފުލްބްލޮކް އެޅިގައު (ފަސް ވެލި، އެއް ސިމެންތީގެ ނިސްބަތުން އަޅާފައިހުރި ގައު) މިރަށު ރައްކަލާމަގުގެ ހުޅަނގުކޮޅު އުތުރު ފަޅީގައި ކައުންސިލުން ގެސްޓްހައުސް އިމާރާކުރުމަށް ސާފުކޮށްފައިވާ ބިމާހަމައަށް ގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 06 ޖޫން 2018 ގައި ކުރެވުނު މިކައުންސިލުގެ ނަންބަރު IUL)456-ECMS/456/2018/26 ) އިއުލާނަށް 3 ފަރާތުން އިޖާބާދީފައިނުވުމުން އަލުން އިޢުލާންކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 01 ޖުލައި 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ޕޮއިންޓްދޭނެ ގޮތް

  • އަގަށް 100 ޕޮއިންޓް (ހުށަހެޅޭ އެންމެ ހެޔޮ އަގު / ހުށަހެޅި އަގު 0)

 އަންދާސީ ހިސާބާއެކީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

ހ. ކުންފުންޏެއް، ޕަރޓްނަރޝިޕެއް ނުވަތަ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ނަމުގައި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާނަމަ، ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ށ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައި ބޭރުގައި ހުށައެޅި ފަރާތާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅިފައިވާ މަސައްކަތް އިނގޭނޭ ގޮތަށެވެ.

މި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީ ގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ  6800730 / 9655050 ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

19 ޖޫން 2018
ހޯދާ