މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލުކުރުން

އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުކުރުން

މިއޮތޯރިޓީއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ނަންބަރު  IUL)202-A/2013/68)ފ(23 ޖުލައި 2013) ގައިވާ ބެކް އޮފީހުގައި ހުރި ޕާޓިޝަންތައް ނައްޓައިދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަގުތަކެއްކަމަށް ފެންނާތީ، މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލުކުރި ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

08 ޞަފަރު 1435     

11 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ