މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ. ދުވާފަރު ބަނދަރު ބޯޑުތައް ހެދުމާއި ހަރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ

`

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދުވާފަރު , ދިވެހިރާއްޖެ

ނަމްބަރ : (IUL)304-EDS/304/2018/14

                   ރ. ދުވާފަރުގެ ބަނދަރުގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަނދަރު ބޯޑުތައް ހަދައި ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލުން ދައްކާ

ތަންތަނެއްގައި އެބޯޑުތައް ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

                   ވީމާ ، މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާރީޚްއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ،

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގައި ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން :

29 މާރިޗު 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 ގައި

ބިޑް ހުށަހެޅުން :

02 އޭޕްރިލް 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:30 ގައި

                  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ

ބޭފުޅުންނަށެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް  އަންދާސީ  ހިސާބު  ހުށަނޭޅޭނެއެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު  ހުށައަޅުއްވާ

އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިގަނެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި  ބަދަލުގައި  މީހަކު  ފޮނުވާނަމަ ، އެމީހަކު ބަދަލުގައި ފޮނުވާކަން

އެނގޭނެފަދަ ލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ. ކުންފުންޏެއް  ނުވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ ، ކުންފުނު  ނުވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާގެ  ލެޓަރހެޑްގައި  ފޮނުވާ

ވަނަވަރު އެނގޭނޭގޮތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

                   ވީމާ ،  މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ .

                   04 ރަޖަބު 1439

                   21 މާރިޗު 2018

            

21 މާރިޗު 2018
ހޯދާ