ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިމާމް / މުދިމް

 އިއުލާން

 

ކުޑަހުވަދޫ މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުން، މުދިމުން އަހަރީ ޗުއްޓީ އާއި އާއިލީޒިންމާ ޗުއްޓީ ނުވަތަ ސަލާމް ޗުއްޓީ ނަންގަވާ ހާލަތްތަކުގައި

ވަގުތީގޮތުން އެމަޤާމްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ނެގުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ވޭޖްޕޫލްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

  1. މަޤާމް:  މުދިމް  (18 އަހަރު ފުރި 65 އަހަރު ނުފުރޭ ބޭފުޅުން.)

ރޭންކް: ޖީއެސް 1

ކްލެސިފިކޭޝަން:  އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގ 1

އުޖޫރަ: މަސައްކަތް ކުރާ ގަޑިއަކަށް 48.00 ރުފިޔާ

 

  1. މަޤާމް: އިމާމު (18 އަހަރު ފުރި 65 އަހަރު ނުފުރޭ ބޭފުޅުން.)

ރޭންކް: ޖީ.އެސް 3

ކްލެސިފިކޭޝަން:  އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގ 1

އުޖޫރަ: މަސައްކަތް ކުރާ ގަޑިއަކަށް 56.00 ރުފިޔާ

 

ވީމާ، ވޭޖް ޕޫލްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއެކު

2018 މާރޗް 15 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12.00 ގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ނޯޓު: ސިޓީގައި ޝައުގުވެރިވާ މަޤާމާއި ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު ޖެއްސެވުން އެދެމެވެ.

 04 މާރޗް 2018

04 މާރިޗު 2018
ހޯދާ