ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޑަހުވަދޫގައި ތަރަޤީކުރާ ކުނިކޮށްޓަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ.

     ކުޑަހުވަދޫގައި ތަރަޤީކުރާ ކުނިކޮށްޓަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  • މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން: 

-   މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ 2018 މާރޗު 04 ވަނަ ދުވަހުން 12:00 ކުޑަހުވަދޫ މަލްޓިޕާޕޯސް ޢިމާރާތުގެ ސެމިނާރޫމް 1 ގައެވެ.

-   ބީލަމާއި ގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިން އޮންނާނީ 2018 މާރޗު 08 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގައި ކުޑަހުވަދޫ މަލްޓިޕާޕޯސް ޢިމާރާތުގެ ސެމިނާރޫމު 1 ގައެވެ.

-   ބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2018 މާރޗް 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގައި ކުޑަހުވަދޫ މަލްޓިޕާޕޯސް ޢިމާރާތުގެ ސެމިނާރޫމް 1 ގައި މިމަސައްކަތަށް ބިޑްހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޟިރުގައެވެ.

-   މާޢުލޫމާތު ނުނަގާ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ބިޑްހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.

-   މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ބިޑުތައް ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

25 ފެބުރުވަރީ 2018
ހޯދާ