ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޑަހުވަދޫ ކުނިކޮށީގެ ވަށައިފާރު ރާނާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

          ކުޑަހުވަދޫ ކުނިކޮށީގެ ވަށައިފާރު ރޭނުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ނަންބަރު: 05/2018-I/381-B  ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އަގު ބޮޑު ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީ މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  • މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން:

-   މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިޑްފޮތް 2018 ފެބުރުވަރީ 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2018 ފެބުރުވަރީ 26 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި މިއިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

-   ބީލަން ކަރުދާހެއްގެ އަގަކީ 150.00ރ އެވެ.

-   ބީލަމާއި ގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިން އޮންނާނީ 2018 މާރޗް 06 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގައި ކުޑަހުވަދޫ މަލްޓިޕާޕޯސް ޢިމާރާތުގެ ސެމިނާރޫމު 1 ގައެވެ.

-   ބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2018 މާރޗް 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގައި ކުޑަހުވަދޫ މަލްޓިޕާޕޯސް ޢިމާރާތުގެ ސެމިނާރޫމް 1 ގައި މިމަސައްކަތަށް ބިޑްހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޟިރުގައެވެ.

-   ބިޑް ނުނަގާ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ބިޑްހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.

 މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ބިޑުތައް ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަށް 

20 ފެބުރުވަރީ 2018
ހޯދާ