މުލަކަތޮޅު މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މ. މުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މ. މުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2018 ފެބްރުއަރީ 08 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 10:30 އަށް މިކޯޓަށް ނުވަތަ މ. މުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ، 2018 ފެބްރުއަރީ 15 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 10:30 އަށް މިކޯޓަށް ނުވަތަ މ. މުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

28 ޖަނަވަރީ 2018
ހޯދާ