މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަރުމާގެއާއި ކުއްޅަފިލާގެ އާއި ދެމެދު ހުރި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތެއް ހޯދުން

 ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ސަރުމާގެއާއި ކުއްޅަފިލާގެ އާއި ދެމެދު ހުރި ރުކުން ކުއްޅަފިލާގެއަށް ނުރައްކާވާތީ، ނަންބަރު 01 ޖަހާފައިވާ ރުކުގެ ވެރިފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

  ވީމާ މިރުކުގެ ވެރިފަރާތުން 04 ފެބުރުވަރީ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ފުވައްމުލަކު ލޭންޑް އެންޑް ބިލްޑިންގެ މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އުތުރު ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

28 ޖަނަވަރީ 2018
ހޯދާ