ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އެސޯސިއޭޝަންގެ އިޢުލާން ނަންބަރު NAM/IUL/2018/02 އާއިގުޅޭ

މި އެސޯސިއޭޝަންގެ އިޢުލާން ނަންބަރު NAM/IUL/2018/02 އާއިގުޅޭ

މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރު ކުލަބު / ޖަމްއިއްޔާތަކުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ދަށުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށްފަހު، ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ މި އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ، މިހާރު ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 28 ފެބްރުއަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2018

28 ޖަނަވަރީ 2018
ހޯދާ