ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޗީފު އިންވިޖިލޭޓަރު ކަމާއި އިންވިޖިލޭޓަރުކަން ކޮށްދޭނެ މީހުން ހޯދުން

ނަންބަރު: 06 (IUL)120/1/2018)

އިޢުލާން

 

ޗީފު އިންވިޖިލޭޓަރު ކަމާއި އިންވިޖިލޭޓަރުކަން ކޮށްދޭނެ މީހުން ހޯދުން

2018 ވަނަ އަހަރު މިޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގާ އެކިއެކި އިމްތިޙާން ތަކުގެ ޗީފު އިންވިޖިލޭޓަރު ކަމާއި އިންވިޖިލޭޓަރުކަން ކޮށްދޭނެ މީހުން ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރުމަށްފަހު 2018 ފެބްރުއަރީ 11 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން  މިޑިޕާޓްމަންޓް ހިނގަމުންދާ، ފިލާބިލްޑިންގ2 ގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.  

ޗީފު އިންވިޖިލޭޓަރު ކަމާއި އިންވިޖިލޭޓަރުކަމަށް އެދޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް، މިޑިޕާޓްމަންޓުން ލިބޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފޯނު ނަމްބަރު 3009393 އަށް ގުޅުން އެދެމެވެ.

         11ޖުމާދުލްއޫލާ 1438

         28ޖެނުއަރީ 2018

 

28 ޖަނަވަރީ 2018
ހޯދާ