ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

ދ.ކުޑަހުވަދޫ " ކަރަންކާމާގެ " އެވެކިޔާ ބަންޑާރަގޯއްޗަށް ހައްދަވާ  ދެއްވާފައިވާ ނަންބަރު: 381-B(8-2)2016/032 (19/07/2016) ގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުންހެއްދުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ މި ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަ، އެމަޢުލޫމާތެއް 2018 ފެބްރުއަރީ 05 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.   

27 ޖަނަވަރީ 2018
ހޯދާ