މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ބޭނުމަށް ”ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ޑްރެއިނޭޖް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ވާރކްސް އިން ޏ. ފުވައްމުލައް ވެޓްލޭންޑްސް“ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މިމިނިސްޓްރީ ނަންބަރު IUL)13-K/13/2013/240) އިޢުލާން އެމިނިސްޓްރީގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

24 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ