މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަޤާމަކަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ، ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަންގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި މިނިސްޓްރީގެ ނަމްބަރު (IUL)438-HRU/438/2013/105 (8 ޖުލައި 2013) އިޢުލާނު ބާޠިލު ކޮށްފީމެވެ.

14 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ