ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ޖަހާނެ ލެޑްލައިޓް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.

ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ޖަހާނެ ލެޑްލައިޓް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.

 

                  މިރަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ލައިޓު ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

  • 20 ލެޑްލައިޓް 70W (އައުޓްޑޯރ)

ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 11 އޮކްޓޯބަރ 2017 (ބުދަ) ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 17 އޮކްޓޯބަރ 2017 (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ބިޑްތަކާއި އަދި ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

04 އޮކްޓޫބަރު 2017
ހޯދާ