މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުދަލުޒަކާތުގެ ނިޞާބާބެހޭ

27 އޮކްޓޫބަރު 2013 ން ފެށިގެން މުދަލުޒަކާތް ވާޖިބުވާ ނިޞާބަކީ 6592/60 (ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެރުފިޔާ / ފަސްދޮޅަސްލާރި) އެވެ.

 

24 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

29 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ