ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްއަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން މި އޮފީހުންކުރި ނަންބަރު IUL)448-ASS/1/2013/37)ފ(17 ސެޕްޓެންބަރު 2013) ގެ އިޢުލާނަށް ޢަމަލުކުރެވެން ނެތުމާއެކު، އެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކޮށްފީމެވެ.

24 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

29 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ