ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިމެއްކުއްޔަށް ދޫކުރުން

    ނަންބަރު: (IUL)401-E/401/2017/4

އިޢުލާން

 

ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިމެއް ދޫކުރުން

 

 

                ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބިން ބިޑް އުޞޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ގަސްދުކުރަމެވެ.

ބިމުގެ #

ބިންއޮތް ތަން

ބިމުގެ ބޮޑުމިން

ކުއްޔަށްދޭ ބޭނުން

22

ނަފާގޯޅީގެ އުތުރުފަޅީގައި، 23 ނަންބަރު ބިމުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި

2150 އަކަފޫޓް

ތެޔޮވިއްކުމަށް

 

                     ވީމާ، މިބިން ކުއްޔަށް ނެންގެވުމަށް ސައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  03 އޮކްޓޯބަރ 2017 (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 10 އޮކްޓޯބަރ 2017 (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އަދި ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

 

                  05 މުޙައްރަމް 1439

                  25 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

25 ސެޕްޓެންބަރު 2017
ހޯދާ