އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2013/SC-C/42 ޤަޟިއްޔާ (2013 އޮކްޓޫބަރު 7) ގެ ޙުކުމާއި ގުޅިގެން 2013 ނޮވެންބަރު 09 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ޤައުމުތަކާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދާއި ތަން މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

Consulate of Maldives,

TC,13/1245, Kumarapuram,

Thiruvananthapuram-11, Kerala, India.

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންޑިޔާގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އިންޑިއާ / ޓްރިވެންޑްރަމް

W01.1.1

1

High Commission of Maldives,

B-2,Anand Niketam,

New Delhi 110 021, India.

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންޑިޔާގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އިންޑިއާ / ނިއުދިއްލީ

W01.1.2

2

High Commission of Maldives,

Suite 07-01 Menara See Hoy, Chan, 374 JalanTunRazak,

50400 KualaLumpur, Malaysia.

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މެލޭޝިއާގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މެލޭޝިއާ / ކުއަލަލަމްޕޫރް

W02.1.1

3

High Commission of Maldives,

No.25, Melbourne Avenue, Colombo 4, Sri Lanka.

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސްރީލަންކާގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ

W03.1.1

4

High Commission of Maldives,

No.25, Melbourne Avenue, Colombo 4, Sri Lanka.

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސްރީލަންކާގައި ތިބި  އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން W03.1.1 ނަންބަރު ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2

W03.1.2

5

Concorde Hotel, Studio 3,

100 Orchard Road,

Singapore 238840

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސިންގަޕޫރުގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ސިންގަޕޫރު / ސިންގަޕޫރު

W04.1.1

6

High Commission of Maldives,

22,Nottingham Place,

LondonW1U5NJ,

United Kingdom.

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އިންގިރޭސިވިލާތް /ލަންޑަން

W05.1.1

7

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

18 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

23 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ