ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯންޑްރީ އެސިސްޓެންޓް

މަޤާމް :ލޯންޑްރީ އެސިސްޓެންޓް
ބޭނުންވާ އަދަދު :1

ލ. މާވަށު ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ލޯންޑްރީ އެސިސްޓެންޓްގެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަމެވެ.

23 އޮގަސްޓް 2017
ހޯދާ