ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމެންޓް އުޞޫލުން މިސްކިތްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް

                                                               ނަންބަރ : 411-B/IUL/2017/14

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 

މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ގއ.ދެއްވަދޫ މަސްޖިދުލް ޞަމާޙަތު އަދި ދެއްވަދޫ އާސާރީ މިސްކިތަށް ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމެންޓް އުޞޫލުން 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

މަޤާމު :               އިމާމު / މުދިމް

މަޤާމުގެ ނަންބަރ:         --

ބޭނުންވާ އަދަދު:          02

މަޤާމުގެ ގިންތި:          ވަގުތީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް:         އިމާމު (ޖީ. އެސް 3) / މުދިމު (ޖީ.އެސް 1)

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:   އިމާމު (އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1)

                    މުދިމް (އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1)

ސެކްޝަން:             އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސެކްޝަން

މަޤާމް އޮތް އޮފީސް:       މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭތަން:  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ މަސްޖިދުލް ޞަމާޙަތު އަދި ދެއްވަދޫ އާސާރީ މިސްކިތް

މުސާރަ:               އިމާމު (ގަޑިއަކަށް -/56 ރުފިޔާ)

                    މުދިމު (ގަޑިއަކަށް -/48 ރުފިޔާ)

 

މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި

ވާޖިބުތައް:             - އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުން ނުވަތަ މުދިމުން ޗުއްޓީގައި

                        ތިއްބަވާ ދުވަސްތަކާއި އެނޫންވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ މިސްކިތަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭފަދަ

                        ދުވަސްތަކުގައި މިސްކިތްތަކުގައި ބަންގި ދިނުމާއި، އިމާމުވެ ނަމާދު ކުރުމާއި، މަޤާމުގެ

                        މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން.        

               

މަޤާމުގެޝަރުޠުތައް:      - އިމާމުންގެ ޝަރުތުތައް:

  1. މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، ދީނީ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ
  2. އިމާމު ކަމުގެ ސަނަދު ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
  3. ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުން.

 

- މުދިމުންގެ ޝަރުތުތައް:

  1. މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު، އިމާމުވެ ނަމާދުކުރެވޭ ވަރަށް ތަޖުވީދު މަގުން ޤުރުއާން ކިޔަވަން އެގުން. ނުވަތަ
  2. ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުން.

 

މަޤާމު :               މަސައްކަތު

މަޤާމުގެ ނަންބަރ:        --

ބޭނުންވާ އަދަދު:         03

މަޤާމުގެ ގިންތި:         ވަގުތީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް:         އެސް.އެސް 1

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:   ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 1

ސެކްޝަން:           އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސެކްޝަން

މަޤާމް އޮތް އޮފީސް:      މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭތަން:  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ މަސްޖިދުލް ޞަމާޙަތު އަދި ދެއްވަދޫ އާސާރީ މިސްކިތް

މުސާރަ:              ގަޑިއަކަށް -/40 ރުފިޔާ

 

މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި

ވާޖިބުތައް:             - އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިސްކިތްތަކުގެ މަސައްކަތު މީހުން ޗުއްޓީގައި

                        ތިއްބަވާ ދުވަސްތަކާއި އެނޫންވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ މިސްކިތަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭފަދަ

                        ދުވަސްތަކުގައި މިސްކިތްތަކާއި މިސްކިތްތަކުގެ ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި

މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

             

               

މަޤާމުގެޝަރުޠުތައް:      - ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވުން.

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

ކަންތައްތައް:           ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާ ތަޖުރިބާ އަދި އިންޓަރވިއުއަށް

                    

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:        1. ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

  2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)

    3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ

 ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.

  1. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން

 ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.

    5. ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.

        (ހ) މޯލްޑިވެސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ތަޢުލީމީ

 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެކޮޕީ

(ށ) ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ

 ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

(ނ) ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.

6. ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ، ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.

7. މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ

 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.

(ހ) ސިވިލް ސަރވިސް އިން ބޭރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އެވަޒީފާއެއް އަދާކުރި

 މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ

އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް އަދި

 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

ސުންގަޑި:             ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 29 އޮގަސްޓް 2017ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ

 13.00ގެ ކުރިން، ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އީ-މެއިލް އެޑްރެހަކީ

 [email protected] އެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

 

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ

ތަނާއި މުއްދަތު:           މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއު 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 އާއި

 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 އާ ދެމެދު ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ.

 ވުމާއެކު، މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން، އެތާރީޚުތަކުގައި އިންޓަރވިއުއަށް

 ޙާޟިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ.

 

ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން:     މިވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 10 އަކަށްވުރެ ގިނަ ނަމަ، ތަޢުލީމީ

 ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ

 މަތީ މާރކްސް ލިބޭ 10 ފަރާތެއް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

    

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ

ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ

ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ

އިންސައްތަ:            މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން

 %30 ލިބެން ޖެހޭނެއެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުން:        މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފް ކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6820023 ނުވަތަ 7996606

ނަންބަރ ފޯނަށެވެ.

 

30 ޛުލްޤައިދާ 1438

22 އޮގަސްޓް 2017 

22 އޮގަސްޓް 2017
ހޯދާ