ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޓެންޑެންޓް

މަޤާމް :އެޓެންޑެންޓް
ބޭނުންވާ އަދަދު :1

ލ. މާމެންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެޓެންޑެންޓްގެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން މި މަގާމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރ: A-2017/04 އިއުލާނުގައިވާ މަގާމުގެ ކުރެޓީރިއަރ ތަކުގެ ޖުމުލަ އިންސައްތަ ސައްހަ ނުވާތީ އެ އިއުލާނު ބާތިލު ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.

 

16 އޮގަސްޓް 2017
ހޯދާ