އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2013 އޮކްޓޯބަރ 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ކ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2013/SC-C/42 ޤަޟިއްޔާ (2013 އޮކްޓޫބަރު 7) ގެ ޙުކުމާއި ގުޅިގެން 2013 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ކ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ކ. ކާށިދޫ

ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ހޯލުގެ   އުތުރުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކާށިދޫ   ހަވީރީހިނގުމުގެ އުތުރު (އުތުރުއަވަށް) ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ   ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ކާށިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ   މީހުންނެވެ.

ކ. ކާށިދޫ-1

H01.01.1

1

ކ. ކާށިދޫ

ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ހޯލުގެ   ދެކުނުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކާށިދޫ   ހަވީރީހިނގުމުގެ ދެކުނު (ދެކުނުއަވަށް) ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ   ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ކ. ކާށިދޫ-2

H01.01.2

2

ކ. ގާފަރު

ގާފަރު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގާފަރު   ރައްޔިތުންނާއި ގާފަރުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ކ. ގާފަރު-1

H01.02.1

3

ކ. ދިއްފުށި

ދިއްފުށީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްފުށީ   ރައްޔިތުންނާއި ދިއްފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ކ. ދިއްފުށި-1

H02.03.1

4

ކ. ތުލުސްދޫ

ރައްޔިތުންގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތުލުސްދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ތުލުސްދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ކ. ތުލުސްދޫ-1

H02.04.1

5

ކ. ހުރާ

ރައްޔިތުންގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުރާ   ރައްޔިތުންނާއި ހުރާގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ކ. ހުރާ-1

H02.05.1

6

ކ. ހިންމަފުށި

ހިންމަފުށީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިންމަފުށީ   ރައްޔިތުންނާއި ހިންމަފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ކ. ހިންމަފުށި-1

H02.06.1

7

ކ. ގުޅި

ގުޅީ މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުޅީ   ރައްޔިތުންނާއި ގުޅީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ކ. ގުޅި-1

H03.07.1

8

ކ. މާފުށި

މާފުށީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާފުށީ   ރައްޔިތުންނާއި މާފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ކ. މާފުށި-1

H03.08.1

9

ކ. ގުރައިދޫ

ކ. ގުރައިދޫ ފެނާ ނަރުދަމާ   ނިޒާމުގެ އޮފީސް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުރައިދޫ   ބަހާރުމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނާއި، ގުރައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ   އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ކ. ގުރައިދޫ-1

H03.09.1

10

ކ. ގުރައިދޫ

ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުރައިދޫ   ބަހާރުމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނެވެ.

ކ. ގުރައިދޫ-2

H03.09.2

11

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

6 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

09 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ