އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2013 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޖަލުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2013/SC-C/42 ޤަޟިއްޔާ (2013 އޮކްޓޯބަރ 7) ގެ ޙުކުމާއި ގުޅިގެން 2013 އޮކްޓޯބަރ 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޖަލުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.  

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

މާލެ

މާލޭ ޖަލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭ   ޖަލުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް   ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ ޖަލު

X01.1.1

1

މާލެ

އަތޮޅު ވެހި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަތޮޅު   ވެހިގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް   ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އަތޮޅު ވެހި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ

X01.1.2

2

ކ. މާފުށި

މާފުށީ ޖަލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާފުށީ   ޖަލުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް   ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފުށީ ޖަލު

X02.1.1

3

ކ. ހިންމަފުށި

އައްސޭރި ޖަލު (ކ. ހިންމަފުށީ   ޖަލު) ގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އައްސޭރި   ޖަލު (ހިންމަފުށީ ޖަލު) ގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް   ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްސޭރި ޖަލު

X03.1.1

4

ކ. ދޫނިދޫ

ދޫނިދޫ ޖަލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދޫނިދޫ   ޖަލުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް   ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ދޫނިދޫ ޖަލު

X04.1.1

5

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢްލާނު ކުރީމެވެ.

6 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

09 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ