އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2013 އޮކްޓޯބަރ 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ހދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަންތަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2013/SC-C/42 ޤަޟިއްޔާ (2013 އޮކްޓޯބަރ 7) ގެ ޙުކުމާއި ގުޅިގެން 2013 އޮކްޓޯބަރ 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ހދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#


 

ހދ. ހަނިމާދޫ

ސަޢާދާ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހަނިމާދޫ އަމީނީމަގުގެ ދެކުނު   ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ހަނިމާދޫގައި   ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ހަނިމާދޫ-1

B01.01.1

1

ހދ. ހަނިމާދޫ

އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހަނިމާދޫ އަމީނީމަގުގެ އުތުރު   ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ހަނިމާދޫ-2

B01.01.2

2

ހދ. ފިނޭ

ފިނޭ ސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފިނޭ ރައްޔިތުންނާއި ފިނޭގައި   ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ފިނޭ-1

B01.02.1

3

ހދ. ނައިވާދޫ

ނައިވާދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނައިވާދޫ ރައްޔިތުންނާއި   ނައިވާދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ނައިވާދޫ-1

B01.03.1

4

ހދ. ނެއްލައިދޫ

ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނެއްލައިދޫ ރައްޔިތުންނާއި   ނެއްލައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ނެއްލައިދޫ-1

B01.06.1

5

ހދ. ހިރިމަރަދޫ

ހިރިމަރަދޫ ސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިރިމަރަދޫ ރައްޔިތުންނާއި   ހިރިމަރަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ހިރިމަރަދޫ-1

B01.04.1

6

ހދ. ނޮޅިވަރަމު

ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލްގެ 3 ކްލާސްރޫމް ހިމެނޭ ޢިމާރާތުގެ   ހުޅަނގުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ   ނޮޅިވަރަންފަރު ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-1

B02.05.1

7

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލްގެ 03   ކްލާސްރޫމް ހިމެނޭ ޢިމާރާތުގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ   ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ދަފްތަރުގައިވާ (ހދ. ކުނބުރުދޫ، މާވައިދޫ، ފަރިދޫ އިން   ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުވި) މީހުންނާއި، ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ދިރިއުޅޭ   އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-2

B02.05.2

8

ހދ. ނޮޅިވަރަމު

ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް ހޯލްގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނޮޅިވަރަމު ޗަންޕާމަގުން   އިރުމަށްޗަށް،   އާޒާދުމަގުން އުތުރަށް،   ރަށްދެބައިމަގުން އިރަށް، ސޯސަންމަގުން   ހުޅަނގަށް، ބޮޑުހަނދޭގިރި ތަކުރުފާނުމަގުން   އިރުމަށްޗަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ   ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނާއި،   ނޮޅިވަރަމުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަމު-1

B02.07.1

9

ހދ. ނޮޅިވަރަމު

ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް ހޯލްގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ ޗަންޕާމަގުން އިރަށް، އާޒާދުމަގުން އުތުރަށް، ރަށްދެބައިމަގުން އިރަށް، ސޯސަންމަގުން ހުޅަނގަށް، ބޮޑުހަނދޭގިރިތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް ގޮސް   ނިމޭ ސަރަހައްދުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަމު-2

B02.07.2

10

ހދ. ކުރިނބި

ކުރިނބީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރިނބީ ރައްޔިތުންނާއި   ކުރިނބީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުރިނބި-1

B02.08.1

11

ހދ. ކުމުންދޫ

ކުމުންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުމުންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ކުމުންދޫގައި ދިރިއުޅޭ   އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުމުންދޫ-1

B02.10.1

12

ހދ. ވައިކަރަދޫ

ސުލައިމާނިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވައިކަރަދޫ ބެރެބެދިމަގުގެ   ހުޅަގަށް ގޮސް، ވިނަރެސް ހިނގުމުގެ ދެކުނަށް ގޮސް، ނޫރާނީމަގުގެ ހުޅަނގަށް ގޮސް،   އޮއިދުނި ހިނގުމުގެ އުތުރަށް ގޮސް، ރަނިކަމަގުގެ ހުޅަނގަށް ގޮސް، ހަނދުވަރީ   ހިނގުމުގެ ދެކުނަށް ގޮސް، ރަނިކަމަގުގެ ހުޅަނގުގައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ   ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ވައިކަރަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން   ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ވައިކަރަދޫ-1

B03.12.1

13

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވައިކަރަދޫ ބެރެބެދިމަގުގެ އިރަށް ގޮސް، ވިނަރެސްހިނގުމުގެ އުތުރަށް ގޮސް، ނޫރަނީމަގުގެ އިރަށް ގޮސް، އޮއިދުނިހިނގުމުގެ ދެކުނަށް ގޮސް، ރަނިކަމަގުގެ އިރަށް ގޮސް، ހަނދުވަރީހިނގުމުގެ އުތުރަށް ގޮސް، ރަނިކަމަގުގެ އިރުމަތީގައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ވައިކަރަދޫ-2

B03.12.2

14

ހދ. ނޭކުރެންދޫ،

ނޭކުރެންދޫ މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނޭކުރެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި   ނޭކުރެންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. ނޭކުރެންދޫ-1

B03.11.1

15

ހދ. މަކުނުދޫ

މަކުނުދޫ މަދަރުސާގެ ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަކުނުދޫ ރައްޔިތުންނާއި   މަކުނުދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހދ. މަކުނުދޫ-1

B03.13.1

16

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ކަނބޯރަނިހިނގުމުގެ   ހުޅަނގުކޮޅުން ފެށިގެން އިރަށް އަމީނީމަގަށް، އަމީނީމަގުން ދެކުނަށް، މިސްކިތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ތަރިޖެހިގޯޅިން ވެލަބުލިގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ހުޅަނގުގޯޅިން ހުޅަނގަށް ގޮސް   މާލިމީހިނގުމުން އުތުރަށް،   ޖޫލިއަޓް ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ   ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ   މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-1

B04.09.1

17

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގެ އިރުމަތީ   ފަޅި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ   ބޮޑަވަކިމަގު އިރުމަތިކޮޅުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް ބަނދަރުމަތީމަގަށް،   ބަނދަރުމަތީމަގުން ދެކުނަށް، ކަނބޯރަނިހިނގުމުން   އިރަށް އަމީނީމަގަށް، އަމީނީމަގުން އުތުރަށްގޮސް ނިމޭ   ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2

B04.09.2

18

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ހދ. އަތޮޅު ރިސޯސް ސެންޓަރ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ މަގާންމަގުގެ އިރުމަތީކޮޅުން   ފެށިގެން ހުޅަނގަށް ގޮސް ފިނިހިޔާގޯޅިން އުތުރަށް، މިސްކިތްމަގުން އިރަށް ސޯފިޔާހިނގުމުން   އުތުރަށް، ބޯޅަދަނޑުމަގުން އިރަށް، އޯކިޑްމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ނިމޭ   ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ    މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-3

B04.09.3

19

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގެ ހުޅަނގު   ފަޅި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ އަމީނީމަގު   އުތުރުކޮޅުން ފެށިގެން ދެކުނަށް ގޮސް،   މަގާންމަގުން އިރަށް ފިނިހިޔާގޯޅިން އުތުރަށް، މިސްކިތްމަގުން އިރަށް ސޯފިޔާހިނގުމުން   އުތުރަށް، ބޯޅަދަނޑުމަގުން އިރަށް، އޯކިޑްމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ނިމޭ   ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-4

B04.09.4

20

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

އަމީރުއަމީން ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ   އަމީނީމަގާއި މިސްކިތްމަގު ގުޅޭ ނުގުތާއިން ފެށިގެން މިސްކިތްމަގުން ހުޅަނގަށް   ތަރިޖެހިގޯޅިން ވެލަބުލިގޯޅިން ހުޅަނގަށް،   ހުޅަނގުގޯޅިން ހުޅަނގަށް ގޮސް މާލިމީހިނގުމުން އުތުރަށް،   ޖޫލިއަޓްހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ބަނދަރުމަތީމަގުން ދެކުނަށް މިސްކިތްމަގުން   އިރަށް ގޮސް ބަންޑާރަމަގުން ދެކުނަށް މާލިހާމަގުން އިރަށް،   އަމީނީމަގުން އުތުރަށް ގޮސް މިސްކިތްމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި   ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-5

B05.09.1

21

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގެ ދެކުނު   ކޮޅު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ މާލިހާމަގު   ހުޅަނގުކޮޅުން ފެށިގެން އިރަށް،   އަމީނީމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-6

B05.09.2

22

 

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

އިރުމަތީ އަވަށު ޕްރީ  ސްކޫލް

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ މަގާންމަގު   އިރުމަތިކޮޅުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް،   އަމީނީމަގުން ދެކުނަށް،   ގުލާބީހިނގުމުން އިރަށް،   މުދިންކަލޭގެމަގުން އިރަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ   ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-7

B05.09.3

23

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

އަފީފުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގެ އުތުރު   ކޮޅު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށީ   މުދިންކަލޭގެމަގު އިރުމަތިކޮޅުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް،   ގުލާބީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް އަމީނީމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގައި   ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-8

B05.09.4

24

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

6 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

09 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ