އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2013 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ހއ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަންތަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2013/SC-C/42 ޤަޟިއްޔާ (2013 އޮކްޓޫބަރު 7) ގެ ޙުކުމާއި ގުޅިގެން 2013 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ހއ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ހއ. ތުރާކުނު

ތުރާކުނު މަދަރުސާ

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތުރާކުނު   ރައްޔިތުންނާއި ތުރާކުނުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. ތުރާކުނު-1

A01.01.1

1

ހއ. އުލިގަމު

އުލިގަމު ސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އުލިގަމު   ރައްޔިތުންނާއި އުލިގަމުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. އުލިގަމު-1

A01.02.1

2

ހއ. ހޯރަފުށި

ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޯރަފުށީ މުރަނގަޖެހިމަގުގެ   އުތުރު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ހޯރަފުށި-1

A01.04.1

3

ހއ. ހޯރަފުށި

ރަށްވެހިގޭ ބާޢިމާރަތް

 

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޯރަފުށީ މުރަނގަޖެހިމަގާއި   ބަގީޗާމަގާއި ދެމެދުގައިވާ ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ހޯރަފުށި-2

A01.04.2

4

ހއ. ހޯރަފުށި

ރަށްވެހިގޭ އާޢިމާރަތް

 

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޯރަފުށީ ބަގީޗާމަގުގެ   ދެކުނު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި ހޯރަފުށީގައި ދިރިއުޅޭ   އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. ހޯރަފުށި-3

A01.04.3

5

ހއ. މޮޅަދޫ

މޮޅަދޫ ސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މޮޅަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މޮޅަދޫގައި   ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. މޮޅަދޫ-1

A02.03.1

6

ހއ. އިހަވަންދޫ

އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ހޯލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިހަވަންދޫ ޗާންދަނީމަގު އުތުރުން   ސަބުދެލިމަގުގެ ހުޅަނގުން ހުސެއިނީގޯޅީގެ އުތުރުން ސޯސަންމަގުގެ އިރުން ގުލްފާމުހިނގުމުގެ   އުތުރުން ދަނބުރުއްމަގުގެ އިރުން އަމީނީމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ   ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، އިހަވަންދޫގައި   ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. އިހަވަންދޫ-1

A02.05.1

7

ހއ. އިހަވަންދޫ

އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ގޯތިތެރޭ ދެކުނުފަރާތުގައި ހުންނަ   2 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް އިމާރާތުގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިހަވަންދޫ ޗާންދަނީމަގުގެ ދެކުނުން   ސަބުދެލިމަގުގެ އިރުން،   ހުސެއިނީގޯޅީގެ ދެކުނުން،   ސޯސަންމަގުގެ ހުޅަނގުން،   ގުލްފާމުހިނގުމުގެ ދެކުނުން،   ދަނބުރުއްމަގުގެ ހުޅަނގުން،   އަމީނީމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. އިހަވަންދޫ-2

A02.05.2

8


 

ހއ. މާރަންދޫ

މާރަންދޫ މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާރަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި   މާރަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. މާރަންދޫ-1

A02.10.1

9

ހއ. ތަކަންދޫ

ތަކަންދޫ ސްކޫލް (މަދަރުސަތުލް   ޝަހީދު ޢަލީ ތަކުރުފާން)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތަކަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ތަކަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ   އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. ތަކަންދޫ-1

A03.11.1

10

ހއ. އުތީމު

ހަނދާނީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އުތީމު ރައްޔިތުންނާއި އުތީމުގައި   ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. އުތީމު-1

A03.12.1

11

ހއ. މުރައިދޫ

މުރައިދޫ ސްކޫލް ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މުރައިދޫ ރައްޔިތުންނާއި   މުރައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. މުރައިދޫ-1

A03.13.1

12

ހއ. ބާރަށް

ބާރަށު ސްކޫލުގެ 5 ކުލާސް ހިމެނޭ   ބޮޑު ކުލާސް ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބާރަށު   ސިއްތިމާވާ ރަނިކިލޭގެފާނުމަގުގެ ދެކުނުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނާއި ބާރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. ބާރަށް-1

A03.14.1

13

ހއ. ބާރަށް

ބާރަށު ސްކޫލުގެ ލެބޯރަޓަރީ ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބާރަށު   ސިއްތިމާވާ ރަނިކިލޭގެފާނުމަގުގެ އުތުރުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނެވެ.

ހއ. ބާރަށް-2

A03.14.2

14

ހއ. ދިއްދޫ

ދިއްދޫ އިންޖީނުގު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްދޫ ފިޔަނޫމާގޯޅީގެ އުތުރުން، ރަންފަރުގޯޅީގެ އުތުރުން، ޗޭނުވެހީގެ އުތުރަށް އޮތް ސަރަހައްދުގައި   ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ    މީހުންނާއި، ދިއްދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. ދިއްދޫ-1

A04.08.1

15

ހއ. ދިއްދޫ

ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ   ވައިލެޓްމާލަމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްދޫ ފިޔަނޫމާގޯޅީގެ ދެކުނުން، ރަންފަރުގޯޅީގެ ދެކުނުން، ޗޭނުވެހީގެ ދެކުނުން ރަށްދެބައިމަގުގެ   އުތުރަށް ހުރި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ދިއްދޫ-2

A04.08.2

16

ހއ. ދިއްދޫ

ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ ޣާޒީ   މުޙައްމަދު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ނާސަރީ-A ކްލާސްރޫމް  

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްދޫ ރަށްދެބައިމަގުގެ ދެކުނުން، ހަވީރީހިނގުމުގެ އުތުރަށް އޮތް   ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ    މީހުންނެވެ.

ހއ. ދިއްދޫ-3

A04.08.3

17

ހއ. ދިއްދޫ

ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މެދު   ކްލާސް ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްދޫ ހަވީރީހިނގުމުގެ ދެކުނު   ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ދިއްދޫ-4

A04.08.4

18

ހއ. ވަށަފަރު

ވަށަފަރު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވަށަފަރު   ރައްޔިތުންނާއި ވަށަފަރުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. ވަށަފަރު-1

A05.07.1

19

ހއ. ކެލާ

މަދަރަސަތުއްޝައިޙް އިބްރާހީމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކެލާގެ   އޮޑިބަންމަގުގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި   ކެލާގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. ކެލާ-1

A05.06.1

20

ހއ. ކެލާ

ލިލީ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކެލާގެ   އޮޑިބަން މަގުގެ އުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނެވެ.

ހއ.ކެލާ-2

A05.06.2

21

ހއ. ފިއްލަދޫ

ފިއްލަދޫ ސްކޫލްހޯލުގައި   (މަދަރުސަތުއްސަބަޙް)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފިއްލަދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ފިއްލަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ހއ. ފިއްލަދޫ-1

A05.09.1

22

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

6 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

09 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ