އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2013 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަންތަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2013/SC-C/42 ޤަޟިއްޔާ (2013 އޮކްޓޫބަރު 7) ގެ ޙުކުމާއި ގުޅިގެން 2013 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.   

  

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

  
  

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

  
  

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

  
  

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

  
  

#

  

ޏ. ފުވައްމުލައް

މަދަރަސަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން   މަދަރުސާ ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދަޑިމަގު   އަވަށު މީހުންނާއި ދަޑިމަގު އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ   މީހުންނެވެ.

ޏ. ދަޑިމަގު-1

R01.01.1

1

ޏ. ފުވައްމުލައް

އެމް.ޖޭ.އެމް ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިގުވާނޑު   އަވަށު މީހުންނާއި ދިގުވާނޑު އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ   މީހުންނެވެ.

ޏ. ދިގުވާނޑު-1

R01.02.2

2

ޏ. ފުވައްމުލައް

ކިޑްސް ގާޑަން (ހޯދަޑު   ރައްޔިތުންގެ ސްކޫލް)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޯދަޑު   އަވަށު މީހުންނާއި ހޯދަޑު އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ   މީހުންނެވެ.

ޏ. ހޯދަޑު-1

R01.03.3

3

ޏ. ފުވައްމުލައް

މާލެގަން ޕްރީސްކޫލް (މާލެގަން   ރައްޔިތުންގެ ސްކޫލް)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލެގަން   އަވަށު މީހުންނާއި، މާލެގަމުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ޏ. މާލެގަން-1

R02.07.1

4

ޏ. ފުވައްމުލައް

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާދަޑު   އަވަށު މީހުންނާއި މާދަޑު އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ   މީހުންނެވެ.

ޏ. މާދަޑު-1

R02.04.2

5

ޏ. ފުވައްމުލައް

ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އޯކިޑްމަގުގެ   ކީރަންމާގެއިން ފެށިގެން ދުވައްފާނޑުމަގުން ގޮސް، އޯކިޑްމަގުން ގޮސް، ޣާޒީމަގުން   ގޮސް، ހުސްނުހީނާމަގުން ގޮސް، ވެޑިވަންމަގުން ގޮސް، އަލިވާމަގުން ގޮސް، ޖަމަލުއްދީންނައިބުތުއްތުމަގުން   ގޮސް، ޕަބްލިކްވޯރކްސް ސައިޑުގެ ދެކުނަށް ގޮސް، ސަންފާގެމަގުން ގޮސް، ދުއްވާފަނޑުމަގަށް   ވަށާލެވިފައިވަ ގޭގޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި މިސްކިތްމަގު   އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ޏ. މިސްކިތްމަގު-1

R02.05.3

6

ޏ.ފުވައްމުލައް

މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ   ކޮމެޓީގެ ޢިމާރާތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ   ވެޑިވަންމަގުގެ ދެކުނަށް ގޮސް، އަލިވާމަގުން ނައިބުތުއްތުމަގަށް ގޮސް، ނައިބުތުއްތުމަގުގެ   ދެކުނަށް، ސްޑޭޑިއަމްގެ އިރުދެކުނަށް ގޮސް، ފުނާޑާއި   މިސްކިތްމަގާގުޅޭ އިންމަތިން އުތުރަށް ގޮސް. ހުސްނުހީނާ މަގުގެ ދެފަރާތް ހިމެނޭ   ސަރަހައްދުން ގޮސް ދަށުކުބައިގެޔާ ހަމައަށް ހުރި ގޭގޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ   މީހުންނެވެ.

ޏ. މިސްކިތްމަގު-2

R02.05.4

7

ޏ. ފުވައްމުލައް

ހާފިޒު އަޙްމަދު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފުނާޑު   އަވަށުގައި ދިރި އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރި   ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި ފުނާޑު އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ   މީހުންނެވެ.

ޏ. ފުނާޑު-1

R03.06.1

8

ޏ. ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގެ ސްޓާފްރޫމް   (ގޭޓް ނަމްބަރު 1 ވަންނަ)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދޫނޑިގަން   އަވަށުގެ މާލެގަމާ ގުޅުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ދެކުނަށް ގޮސް ބަހަރުމަގުގެ   ދެފަރާތް ހިމެނޭގޮތަށް ބޮޑުފަންނު މަގުގެ އުތުރުފަރާތުން ގޮސް ފުނާޑު އަވަށާ   ހަމައަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއިދޫނޑިގަން އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ   އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ޏ. ދޫނޑިގަން-1

R03.08.2

9

ޏ. ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގެ ހޯލް (ގޭޓް   ނަމްބަރު 2 ވަންނަ)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ   ބޮޑުފަންނުމަގުގެ އިރުދެކުނަށް ގޮސް ޖަމާލުއްދީން ނައިބުތުއްތު މަގާދޭތެރޭ   ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ޏ. ދޫނޑިގަން-2

R03.08.3

10

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

6 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

09 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ