އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2013 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ގދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަންތަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2013/SC-C/42 ޤަޟިއްޔާ (2013 އޮކްޓޫބަރު 7) ގެ ޙުކުމާއި ގުޅިގެން 2013 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ގދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.     

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ގދ. ތިނަދޫ

ތިނަދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިނަދޫ   ދާންނާމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި،   ތިނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގދ. ތިނަދޫ-1

Q01.01.1

1

ގދ. ތިނަދޫ

ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިނަދޫ   ދާންނާމަގުގެ ދެކުނުން، ރަންނަބަނޑޭރިމަގުގެ އުތުރު   ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. ތިނަދޫ-2

Q01.01.2

2

ގދ. ތިނަދޫ

އާބާދީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިނަދޫ   ރަންނަބަނޑޭރިމަގުގެ ދެކުނުން، މާފަތްމަގުގެ އުތުރު   ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. ތިނަދޫ-3

Q01.01.3

3

ގދ. ތިނަދޫ

ޢުލޫމިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިނަދޫ   މާފަތްމަގުގެ ދެކުނުން، މާބަނޑޭރިމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި   ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. ތިނަދޫ-4

Q01.01.4

4

ގދ. ތިނަދޫ

ތިނަދޫ ކެމްޕަސް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިނަދޫ   މާބަނޑޭރިމަގުގެ ދެކުނުން، ކާންނާމަގުގެ އުތުރު   ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. ތިނަދޫ-5

Q01.01.5

5

ގދ. ތިނަދޫ

އަބޫބަކުރު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިނަދޫ   ކާންނާމަގުގެ ދެކުނުން ޣާޒީމަގުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނެވެ.

ގދ. ތިނަދޫ-6

Q02.01.1

6

ގދ. ތިނަދޫ

ތިނަދޫ މަގުހަދާ ޔުނިޓް ވެހިކަލް   ބަހައްޓާ ޢިމާރާތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިނަދޫ   ކާންނާމަގުގެ ދެކުނުން ޣާޒީމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ   ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. ތިނަދޫ-7

Q02.01.2

7

ގދ. މަޑަވެލި

މަޑަވެލި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑަވެލި   އުތުރު އަވަށުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. މަޑަވެލި-1

Q02.02.1

8

ގދ. މަޑަވެލި

މަޑަވެލި ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑަވެލީ   ދެކުނު އަވަށުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، މަޑަވެލީގައި   ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގދ. މަޑަވެލި-2

Q02.02.2

9

ގދ. ހޯނޑެއްދޫ

ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޯނޑެއްދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ހޯނޑެއްދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގދ. ހޯނޑެއްދޫ-1

Q02.03.1

10

ގދ. ނަޑެއްލާ

ނަޑެއްލާ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނަޑެއްލާ   ރައްޔިތުންނާއި ނަޑެއްލާގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގދ. ނަޑެއްލާ-1

Q02.04.1

11

ގދ. ރަތަފަންދޫ

ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަތަފަންދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ރަތަފަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގދ. ރަތަފަންދޫ-1

Q03.06.1

12

ގދ. ފިޔޯރީ

ފިޔޯރީ ސްކޫލް ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފިޔޯރީ   ރައްޔިތުންނާއި ފިޔޯރީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގދ. ފިޔޯރީ-1

Q03.08.1

13

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ

މާއިރާ ޕްރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފަރެސްމާތޮޑާގެ   ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ފަރެސް އަވަށު މީހުންނާއި، ފަރެސްމާތޮޑާގައި ދިރިއުޅޭ   އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ-1

Q03.09.1

14

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ

ޢުލޫމިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފަރެސްމާތޮޑާގެ   ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މާތޮޑާ އަވަށު މީހުންނެވެ.

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ-2

Q03.09.2

15

ގދ. ވާދޫ

ޖަމާލުއްދީން މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވާދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ވާދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގދ. ވާދޫ-1

Q04.07.1

16

ގދ. ގައްދޫ

ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގައްދޫ ކަނީރުމަގުން   ހުޅަނގަށް ގޮސް އަސަރީމަގު ގުޅުނު ހިސާބުން ދެކުނަށް ގޮސް ވައިލެޓްމަގާ ގުޅުނު   ކަންމަތިން ހުޅަނގަށް ގޮސް ވަތަބަނޑޭރި މަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން ދެކުނަށް ގޮސް   ކަޅެގަލެކޮޑުމަގު ވަތަބަނޑޭރިމަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން، ވަތަބަނޑޭރިމަގުން އުތުރަށް   ގޮސް ކަނީރުމަގާއި ހަމައަށް ވަށައިލެވޭ ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ   ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ގައްދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ   މީހުންނެވެ.

ގދ. ގައްދޫ -1

Q04.05.1

17

ގދ. ގައްދޫ

ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ

އުތުރު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގައްދޫ ކަނީރުމަގުން   ހުޅަނގަށް ގޮސް އަސަރީމަގު ގުޅުނު ހިސާބުން ދެކުނަށް ގޮސް ވައިލެޓްމަގާ ގުޅުނު   ކަންމަތިން ހުޅަނގަށް ގޮސް ވަތަބަނޑޭރި މަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން އުތުރަށް މެދުރަޓު   ގޯޅިއާ ހިސާބުން ވަތަބަނޑޭރިމަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން މެދުރަޓު ގޯޅިން އިރަށް ގޮސް   ކާރުނޭޝަން މަގުން އުތުރަށް ގޮސް އޯކިޑްމަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން އިރަށް ގޮސް   އަމީރުއަޙްމަދުމަގު ގުޅުނު ކަންމަތިން ދެކުނަށް ގޮސް މަލުތެރޭ ގޯޅިން އިރަށް   ގޮސް ވަތަބަނޑޭރި މަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން ދެކުނަށް ގޮސް ކަނީރުމަގާ ހަމައަށް   ވަށާލެވޭ ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. ގައްދޫ -2

Q04.05.2

18

ގދ. ގައްދޫ

ރަށްވެހިގޭ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގައްދޫ މަލުތެރޭ   ގޯޅިން ހުޅަނގަށް ގޮސް އަމީރުއަޙްމަދުމަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން އުތުރަށް ގޮސް އޯކިޑްމަގާ   ގުޅުނު ކަންމަތިން ހުޅަނގަށް ގޮސް ކާރުނޭޝަންމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް މެދުރަޓުގޯޅިން   ހުޅަނގަށް ގޮސް ވަތަބަނޑޭރިމަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން އުތުރަށް ގޮސް ހުސައިންމަނިކުމަގާ   ވަތަބަނޑޭރިމަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން ވަތަބަނޑޭރިމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް   މަލުތެރޭގޯޅިއާއި ހަމައަށް ވަށާލެވޭ ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނެވެ.

ގދ. ގައްދޫ -3

Q04.05.3

19

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

6 ޛުލްޙިއްޖާ   1434

09 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ