އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2013 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އއ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަންތަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2013/SC-C/42 ޤަޟިއްޔާ (2013 އޮކްޓޫބަރު 7) ގެ ޙުކުމާއި ގުޅިގެން 2013 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އއ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.     

  

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

  
  

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

  
  

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

  
  

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

  
  

#

  

އއ. ހިމަންދޫ

ހިމަންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިމަންދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ހިމަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

އއ. ހިމަންދޫ-1

U01.08.1

1

އއ. މާޅޮސް

މާޅޮހު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާޅޮހު   ރައްޔިތުންނާއި މާޅޮހުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

އއ. މާޅޮސް-1

U01.07.1

2

އއ. ފެރިދޫ

އއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފެރިދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ފެރިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

އއ. ފެރިދޫ-1

U01.06.1

3

އއ. މަތިވެރި

މަތިވެރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަތިވެރީ   ރައްޔިތުންނާއި މަތިވެރީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

އއ. މަތިވެރި-1

U01.04.1

4

އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ

ބޮޑުފޮޅުދޫ މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުފޮޅުދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ބޮޑުފޮޅުދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ-1

U01.05.1

5

އއ. އުކުޅަސް

އުކުޅަހު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އުކުޅަހު   ރައްޔިތުންނާއި އުކުޅަހުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

އއ. އުކުޅަސް-1

U02.03.1

6

އއ. ރަސްދޫ

އއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަސްދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ރަސްދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

އއ. ރަސްދޫ-1

U02.02.1

7

އއ. ތޮއްޑޫ

ތޮއްޑޫ ސްކޫލް ހޯލުގެ އިރުމަތީކޮޅު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތޮއްޑޫ ސޯސަންމަގުން   ހުޅަނގަށް އައިސް ލިލީގޯޅިއާއި ހަމައަށް،   ލިލީގޯޅިން ހުޅަނގަށް އައިސް ނޫވިލާމަގާއި ހަމައަށް،   ނޫވިލާމަގުން ހުޅަނގަށް އައިސް އޯކިޑުމަގާ ހަމައަށް،   އޯކިޑްމަގުން އުތުރަށް އައިސް ކާރނޭޝަންމަގާއި ހަމައަށް،   ކާރނޭޝަންމަގުން ހުޅަނގަށް އައިސް ޣާޒީމަގާއި ހަމައަށް،   ޣާޒީމަގުން އުތުރަށް ގޮސް އެމަގު ނިމޭ ހިސާބުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ   ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

އއ. ތޮއްޑޫ-1

U02.01.1

8

އއ. ތޮއްޑޫ

ތޮއްޑޫ ސްކޫލް ހޯލުގެ ހުޅަނގުކޮޅު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތޮއްޑޫ ސޯސަންމަގުން   ހުޅަނގަށް އައިސް ލިލީގޯޅިއާއި ހަމައަށް،   ލިލީގޯޅިން ހުޅަނގަށް އައިސް ނޫވިލާމަގާއި ހަމައަށް،   ނޫވިލާމަގުން ހުޅަނގަށް އައިސް އޯކިޑުމަގާ ހަމައަށް،   އޯކިޑްމަގުން އުތުރަށް އައިސް ކާރނޭޝަންމަގާއި ހަމައަށް،   ކާރނޭޝަންމަގުން ހުޅަނގަށް އައިސް ޣާޒީމަގާއި ހަމައަށް،   ޣާޒީމަގުން އުތުރަށް ގޮސް އެމަގު ނިމޭ ހިސާބުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ   ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނާއި،   ތޮއްޑޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

އއ. ތޮއްޑޫ-2

U02.01.2

9

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

6 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

09 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ