އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2013 އޮކްޓޯބަރ 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ނ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: SC-C/42/ފ2013 ޤަޟިއްޔާ (2013 އޮކްޓޫބަރު 7) ގެ ޙުކުމާ ގުޅިގެން 2013 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ނ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 #  

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

    

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

  

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު

  
    

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

 1

D01.01.1

ނ.ހެނބަދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހެނބަދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ހެނބަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ނ.ހެނބަދޫ

ހެނބަދޫ ޕްރީސްކޫލް

 2

D01.02.1

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދޫ   އަވަށު ގޭގޭގެ މީހުންނާއި ކުޅުދޫ އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ   މީހުންނެވެ.

 

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ

ކުޅުދޫ ޕްރީސްކޫލް ހިންގާ ޢިމާރަތް

 3

D01.02.2

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކެނދިކޮޅު   އަވަށު ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނާއި ކެނދިކޮޅު އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ

ކެނދިކުޅުދޫ ޕްރީސްކޫލް ހިންގާ ޢިމާރަތް

 4

 D01.03.1

ނ.މާޅެންދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާޅެންދޫ   ރައްޔިތުންނާއި މާޅެންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ނ.މާޅެންދޫ

މާޅެންދޫ މަދަރުސާ

D01.05.1

ނ.ލަންދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ލަންދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ލަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ނ.ލަންދޫ

ލަންދޫ ސްކޫލް

 6

 D01.04.1

ނ.ކުޑަފަރި-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޑަފަރީ ރައްޔިތުންނާއި   ކުޑަފަރީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ނ.ކުޑަފަރި

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

 7

D02.06.1

ނ. މާފަރު-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާފަރު ރައްޔިތުންނާއި މާފަރުގައި   ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ނ. މާފަރު

މާފަރު ސްކޫލްގެ ހޯލް ޢިމާރާތް

 8

 D02.10.1

ނ. މަނަދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަނަދޫ ކާމިނީހިނގުމުގެ އުތުރުން   ގުލްބަކާހިނގުމާއި ކަންމަތީހިނގުމާއި ގުޅިފައިވާ ގެތަކާއި ސޯސަންމަގާއި   ދިލްކަޝްހިނގުމުގެ ދެކުނު ފަޅީގައިވާ ގެތަކާއި ސޯސަންމަގުގެ އުތުރުފަޅިން   އަލިމަސްގޯޅީގެ އިރުން ބިޖިލީހިނގުމުގެ ހުޅަނގުން ހުރި ގެތަކާއި ނަލަހިޔާގޯޅިއާއި   ބިޖިލީހިނގުމާއި ދޭތެރޭގައިވާ ގެތަކާއި ނަލަހިޔާގޯޅީގެ އިރުން ރަތްވިލާގޯޅިއާއި   ދޭތެރޭއާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ގުޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ   ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ނ. މަނަދޫ

ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

 9

 D02.10.2

ނ. މަނަދޫ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަނަދޫ   ޗާންދަނީމަގާއި ރޯޝަނީމަގާއި ކުރަނގިގޯޅިއާއި ގުޅިފައިވާ ގެތަކާއި ނޫރާނީމަގާއި   އޯކިޑްމަގާއި ގުޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނާއި މަނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ނ. މަނަދޫ

މަނަދޫ ޕްރީސްކޫލް

10 

D02.07.1

ނ. ޅޮހި-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޅޮހީ   ރައްޔިތުންނާއި ޅޮހީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ނ. ޅޮހި

ޅޮހީ ސްކޫލް

11 

D02.08.1

ނ. މިލަދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މިލަދޫ   ރައްޔިތުންނާއި މިލަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ނ. މިލަދޫ

މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް

12 

D02.09.1

ނ. މަގޫދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަގޫދޫ   ރައްޔިތުންނާއި މަގޫދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ނ. މަގޫދޫ

މަގޫދޫ ސްކޫލް

 13

D03.12.1

ނ. ފޮއްދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޮއްދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ފޮއްދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ނ. ފޮއްދޫ

ފޮއްދޫ ސްކޫލް

 14

D03.11.1

ނ. ހޮޅުދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޮޅުދޫ   ޙަސަންކަލޭފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ކާމިނީމަގުން   ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީހިނގުމުން ދެކުނަށް،   ޗާންދަނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީގޯޅިން   ދެކުނަށް، ލައިނޫފަރުމަގުން ހުޅަނގަށް އަދި ރަބީޢީހިނގުމުން   އިރުމަތީ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނެވެ.

 

ނ. ހޮޅުދޫ

މޭނާ ސްކޫލް

 15

D03.11.2

ނ. ހޮޅުދޫ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޮޅުދޫ   ޙަސަންކަލޭފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ކާމިނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީ ހިނގުމުން   ދެކުނަށް، ޗާންދަނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީގޯޅިން   ދެކުނަށް، ލައިނޫފަރުމަގުން ހުޅަނގަށް އަދި ރަބީޢީހިނގުމުން   ހުޅަނގު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ހޮޅުދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ   މީހުންނެވެ.

 

ނ. ހޮޅުދޫ

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

 16

D03.13.1

ނ. ވެލިދޫ -1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެލިދޫ   ރޯޝަނީމަގުގެ އުތުރުންޝަބްނަމީހިނގުމާ ހަމަޔަށް، ޝަބްނަމިހިނގުމުގެ ހުޅަނގުން   އުތުރަށް ޗާނދަނީމަގާއި ހަމަޔަށް، ޗާނދަނީމަގުގެ އުތުރުން އިރަށް ރާވެރިމަގާއި   ހަމަޔަށް، ރާވެރިންމަގުން އުތުރަށް އެމަގުގެ ހުޅަނގުން ހިމެނޭ ރަށުގެ އުތުރު   ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއިވެލިދޫގައި ދިރިއުޅޭ   އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ނ.ވެލިދޫ

ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

 17

 D03.13.2

ނ. ވެލިދޫ -2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެލިދޫ   ރޯޝަނީމަގުގެ ދެކުނުން ޝަބްނަމީހިނގުމާ ހަމަޔަށް، ޝަބްނަމީހިނގުމުގެ އިރުން   ޗާނދަނީމަގާއި ހަމަޔަށް، ޗާނދަނީމަގުގެ ދެކުނުން އިރަށް ރާވެރިންމަގާއި   ހަމަޔަށް، ރާވެރިންމަގުގެ ހުޅަނގުން ހަވީރީހިނގުމާ ހަމަޔަށް، ހަވީރީހިނގުމުގެ   އުތުރުން ހުޅަނގަށް ޝިފާގޯޅިއާ ހަމަޔަށް، ޝިފާގޯޅީގެ ހުޅަނގުން ދެކުނަށް   ކިނާރާމަގާއި ހަމަޔަށް، ކީނާރާމަގުގެ އުތުރުން އެމަގުގެ ހުޅަނގުގައި ހިމެނޭ   ރަށުގެ މެދުތެރޭ ސަރަޙައަދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ނ.ވެލިދޫ

ނަހުޒާ ޕްރީސްކޫލް

 18

 D03.13.3

ނ. ވެލިދޫ -3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެލިދޫ ރާވެރިންމަގުގެ   އިރުން އެމަގުގެ ދެކުނަށް ހަވީރީހިނގުމާ ހަމަޔަށް، ހަވީރީހިނގުމުގެ ދެކުނުން   ހުޅަނގަށް ޝިފާގޯޅިއާ ހަމަޔަށް، ޝިފާގޯޅީގެ އިރުން ދެކުނަށް ކިނާރާމަގާއި   ހަމަޔަށް، ކިނާރާމަގުން ހުޅަނގަށް އެ މަގުގެ ދެކުނުން ރަށުގެ އިރުދެކުނު   ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ނ.ވެލިދޫ

"ރަންވެލި"   (ރަށްވެހިގެ)

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

6 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

09 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ