އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2013 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަންތަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2013/SC-C/42 ޤަޟިއްޔާ (2013 އޮކްޓޫބަރު 7) ގެ ޙުކުމާއި ގުޅިގެން 2013 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.      

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ދ. މީދޫ

ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މީދޫ   ރައްޔިތުންނާއި މީދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ދ.  މީދޫ-1

M01.01.1

1

ދ. ބަނޑިދޫ

ބަނޑިދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބަނޑިދޫ ރައްޔިތުންނާއި   ބަނޑިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ދ.  ބަނޑިދޫ-1

M01.02.1

2

ދ. ރިނބުދޫ

ރިނބުދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރިނބުދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ރިނބުދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ދ.  ރިނބުދޫ-1

M01.03.1

3

ދ. ހުޅުދެލި

ދ. ހުޅުދެލީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުދެލީ   ރައްޔިތުންނާއި ހުޅުދެލީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ދ.  ހުޅުދެލި-1

M01.04.1

4

ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ދ. ކުޑަހުވަދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޑަހުވަދޫގައި   ދިރިއުޅޭ ވާނީ ރައްޔިތުންނެވެ.

ދ.  ވާނީ-1

M02.05.1

5

ދ. މާއެނބޫދޫ

މާއެނބޫދޫ މަދަރުސާ

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާއެނބުދޫ   ރައްޔިތުންނާއި މާއެނބޫދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ދ. މާއެނބުދޫ-1

M02.06.1

6

ދ. ކުޑަހުވަދޫ

މަލްޓިޕަރޕަސް ބިލްޑިން

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޑަހުވަދޫ އިސްކަންދަރުމަގުން   ހުޅަނގަށް ގޮސް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން އުތުރުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނާއި ކުޑަހުވަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ދ. ކުޑަހުވަދޫ-1

M02.07.1

7

ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޑަހުވަދޫ އިސްކަންދަރުމަގުން   އިރުމަށްޗަށްގޮސް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން އުތުރުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނެވެ.

ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2

M02.07.2

8

ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ޕްރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޑަހުވަދޫ ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުގެ   ދެކުނު ފަޅީގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ދ. ކުޑަހުވަދޫ-3

M02.07.3

9

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

6 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

09 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ