އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2013 އޮކްޓޯބަރ 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: SC-C/42/ފ2013 ޤަޟިއްޔާ (2013 އޮކްޓޫބަރު 7) ގެ ޙުކުމާ ގުޅިގެން 2013 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު  ވޯޓުފޮށީގެ ނަން   

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު

  
  

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

  

 1

 E01.01.1

ރ.އަލިފުށި-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަލިފުށީ ޣާޒީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ކޮއިގޯތިމަގުން   އިރަށް ގޮސް އަމީނީމަގުގެ އުތުރު ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރިގައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ރ.އަލިފުށި

އަލިފުށީ ސްކޫލް ހޯލްގެ އުތުރު ފަރާތުގައި

 2  

E01.01.2

 

ރ.އަލިފުށި-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަލިފުށީ ކޮއިގޯތިމަގުން އުތުރަށް ގޮސް އަމީނީމަގުން   ހުޅަނގަށް ގޮސް ޣާޒީމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރިގައިވާ   މީހުންނެވެ.

ރ.އަލިފުށި

އަލިފުށީ ސްކޫލްގެ މެދު ހޯލްގައި

 3

 E01.01.3

ރ.އަލިފުށި-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަލިފުށި ޣާޒީމަގުގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ   ރަޖިސްޓަރިގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި   އަލިފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ރ.އަލިފުށި

އަލިފުށީ ސްކޫލްގައިވާ ސުނާމީ ކުލާހުގައި

 4

 E01.02.1

 ރ.ވާދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވާދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ވާދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ރ.ވާދޫ

ވާދޫ ސްކޫލް 

 5

 E01.03.1

ރ.ރަސްގެތީމު-1 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަސްގެތީމު   ރައްޔިތުންނާއި ރަސްގެތީމުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ރ.ރަސްގެތީމު

ރަސްގެތީމު ސްކޫލް

 6

 E01.04.1

ރ.އަނގޮޅިތީމު-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަނގޮޅިތީމު   ރައްޔިތުންނާއި އަނގޮޅިތީމުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ރ.އަނގޮޅިތީމު

އަނގޮޅިތީމު ސްކޫލް

 E02.05.1

 ރ.ހުޅުދުއްފާރު-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުދުއްފާރު   ރައްޔިތުންނާއި ހުޅުދުއްފާރުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ރ.ހުޅުދުއްފާރު

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލުގެ ދެޢިމާރާތް

 8

E02.06.1

ރ.އުނގޫފާރު-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އުނގޫފާރު   ރައްޔިތުންނާއި އުނގޫފާރުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ރ.އުނގޫފާރު

އުނގޫފާރު ސްކޫލް

 9

E02.08.1

ރ.މާކުރަތު-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާކުރަތު   ރައްޔިތުންނާއި މާކުރަތުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ރ.މާކުރަތު

މާކުރަތު ޕްރީ ސްކޫލް

 10

 E03.07.1

ރ.ދުވާފަރު-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރީގެ ކަނދޮޅުދޫގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ   ތެރެއިން A  އަކުރުން ފެށިގެން E  އަކުރާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކުން ފެށޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ދުވާފަރުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން   ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ރ.ދުވާފަރު

ދުވާފަރު ޕްރީ ސްކޫލް

 11

 E03.07.2

 ރ.ދުވާފަރު-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރީގެ ކަނދޮޅުދޫގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ   ތެރެއިން F  އަކުރުން ފެށިގެން H  އަކުރާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކުން ފެށޭ   ގޭގޭގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ.ދުވާފަރު

ރ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

 12

 E03.07.3

ރ.ދުވާފަރު-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރީގެ ކަނދޮޅުދޫގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ   ތެރެއިން I  އަކުރުން ފެށިގެން M  އަކުރާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކުން ފެށޭ   ގޭގޭގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ރ.ދުވާފަރު

ރ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ހޯލުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

 13

 E03.07.4

 ރ.ދުވާފަރު-4

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރީގެ ކަނދޮޅުދޫގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ   ތެރެއިން N  އަކުރުން ފެށިގެން Z އަކުރާ   ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކުން ފެށޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ރ.ދުވާފަރު

ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް

 14

 E04.09.1

 ރ.ރަސްމާދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަސްމާދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ރަސްމާދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ރ.ރަސްމާދޫ

ރަސްމާދޫ ސްކޫލް

 15

 E04.10.1

ރ.އިންނަމާދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންނަމާދޫ   ރައްޔިތުންނާއި އިންނަމާދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ރ.އިންނަމާދޫ

އިންނަމާދޫ ސްކޫލް

 16

 E04.12.1

ރ.އިނގުރައިދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިނގުރައިދޫ   ރަށްދެބައިމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނެވެ.

 

ރ.އިނގުރައިދޫ

އިނގުރައިދޫ ކުރީގެ ބައު ސްކޫލް

 17

 E04.12.2

ރ.އިނގުރައިދޫ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިނގުރައިދޫ   ރަށްދެބައިމަގުގެ އިރުމަތީ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނާއި، އިނގުރައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ރ.އިނގުރައިދޫ

އިނގުރައިދޫ މިހާރު ކިޔަވައިދޭ   ސްކޫލް

 18

 E04.14.1

 ރ.ފައިނު-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފައިނު   ރައްޔިތުންނާއި ފައިނުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ރ.ފައިނު

ފައިނު ސްކޫލް

 19

 E04.15.1

ރ.ކިނޮޅަސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކިނޮޅަހު   ރައްޔިތުންނާއި ކިނޮޅަހުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ރ.ކިނޮޅަސް

ކިނޮޅަހު ސްކޫލް

 20

 E05.13.1

 ރ.މީދޫ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މީދޫ   އަމީނީމަގުގެ އުތުރު ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނާއި، މީދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން   ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ރ.މީދޫ

ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

21 

 E05.13.2

ރ.މީދޫ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މީދޫ   އަމީނީމަގުގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

 

ރ.މީދޫ

އަންހެނުންގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

 22

 E05.11.1

ރ.މަޑުއްވަރ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑުއްވަރީ   އަމީނީމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާމީހުންނާއި،   މަޑުއްވަރީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ރ.މަޑުއްވަރި

މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް ހޯލުގައި

 23

 E05.11.2

 ރ.މަޑުއްވަރި-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑުއްވަރީ   އަމީނީމަގުގެ އިރުމަތީ ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

 

ރ.މަޑުއްވަރި

މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް ބީ ބްލޮކްގެ   ލައިބްރަރީ ހޯލުގައި

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

6 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

09 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ