އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2013 އޮކްޓޯބަރ 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ޤައުމުތަކާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދާއި ތަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: SC-C/42ފ/2013 ޤަޟިއްޔާ (2013 އޮކްޓޫބަރު 7) ގެ ޙުކުމާ ގުޅިގެން 2013 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ޤައުމުތަކާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދާއި ތަން މި ދަންނަވަނީއެވެ.

    #     

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

  

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

  

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު

  

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

  

 1

W01.1.1

އިންޑިއާ / ޓްރިވެންޑްރަމް

 މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންޑިޔާގައި   ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

Consulate of Maldives,

TC,13/1245,   Kumarapuram,

Thiruvananthapuram-11, Kerala, India.

 2

 W01.1.2

އިންޑިއާ / ނިއުދިއްލީ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންޑިޔާގައި   ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

High Commission of Maldives,

B-2,Anand Niketam,

New Delhi 110 021, India.

 3

 W02.1.1

މެލޭޝިއާ / ކުއަލަލަމްޕޫރު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މެލޭޝިއާގައި   ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

High Commission of Maldives,

Suite 07-01 Menara See Hoy,   Chan, 374 Jalan Tun Razak,

50400 Kuala Lumpur, Malaysia.

 4

W03.1.1

ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ   ސްރީލަންކާގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް   ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

High Commission of Maldives,

No.25, Melbourne Avenue,   Colombo 4, Sri Lanka.

 5

 W03.1.2

ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސްރީލަންކާގައި ތިބި    އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން W03.1.1 ނަންބަރު ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

High Commission of Maldives,

No.25, Melbourne Avenue,   Colombo 4, Sri Lanka.

 6

 W04.1.1

ސިންގަޕޫރު / ސިންގަޕޫރު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ   ސިންގަޕޫރުގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް   ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

Concorde Hotel, Studio 3,

100 Orchard Road,

Singapore 238840. 

 7

 W05.1.1

އިނގިރޭސިވިލާތް / ލަންޑަން

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ   އިނގިރޭސިވިލަތުގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް   ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

High Commission of Maldives,

22, Nottingham Place,

London W1U5NJ,

United Kingdom.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

6  ޛުލްޙިއްޖާ  1434

09 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ