އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2013 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2013/SC-C/42 ޤަޟިއްޔާ (2013 އޮކްޓޫބަރު 7) ގެ ޙުކުމާއި ގުޅިގެން 2013 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

  

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

  
  

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

  
  

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

  
  

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

  
  

#

  

ވ. ފުލިދޫ

ވ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފުލިދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ފުލިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ވ. ފުލިދޫ-1

J01.01.1

1

ވ. ތިނަދޫ

ތިނަދޫ ހެލްތުޕޯސްޓު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިނަދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ތިނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ވ. ތިނަދޫ-1

J01.02.1

2

ވ. ފެލިދޫ

ވ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފެލިދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ފެލިދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ވ. ފެލިދޫ-1

J01.03.1

3

ވ. ކެޔޮދޫ

ކެޔޮދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކެޔޮދޫ   ރައްޔިތުންނާއި ކެޔޮދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ވ. ކެޔޮދޫ-1

J02.04.1

4

ވ. ރަކީދޫ

ރަކީދޫ އާއިލީވެހި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަކީދޫ ރައްޔިތުންނާއި ރަކީދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން   ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ވ. ރަކީދޫ-1

J02.05.1

5

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

6 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

09 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ