މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
19 އޮކްޓޫބަރު 2013 ވާ ދުވަހަކީ ކަސްޓަމްސް ބަންދު ދުވަހެއް

19 އޮކްޓޫބަރު 2013 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ ދުވަހަށް ވާތީ، މިދުވަހު ކަސްޓަމްސް ބަންދުވާނެ ވާހަކަ އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

05 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

10 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ