އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އއ.ފެރިދޫ ޞިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަރނަލް ވައިރިންގް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް:

                                                                             ނަންބަރު: A/IUL/344/2017/26

 

 

 

އިޢުލާން

 

އއ.ފެރިދޫ ޞިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަރނަލް ވައިރިންގް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް:

                  އއ.ފެރިދޫ ޞިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަރނަލް ވައިރިންގް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 04 ޖޫން 2017 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:00 އަށް މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 13 ޖޫން 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:00 އަށް މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                 މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރީބިޑް މީޓިންގއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

                   28 ޝަޢުބާން 1438 

24 މޭ 2017
ހޯދާ