އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އއ.ފެރިދޫ ޞިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަރނަލް ވައިރިންގ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

                                        ނަންބަރު: A/IUL/344/2017/22

 

 

 އިޢުލާން

 

އއ.ފެރިދޫ ޞިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަރނަލް ވައިރިންގް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް:

                  އއ.ފެރިދޫ ޞިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަރނަލް ވައިރިންގް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 19 އޭޕްރީލް 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:00 އަށް މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 02 މެއި 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:00 އަށް މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                 މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރީބިޑް މީޓިންގއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

                   12 ރަޖަބް 1438         

09 އޭޕްރިލް 2017
ހޯދާ