ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

ގދ.ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓަށް ސެކިރުޓީ އޮފިސަރުން ބޭނުންވެގެން މި އޮފީހުންކުރި ނަންބަރު  IUL)448-ASS/1/2013/16)ފ(14 ޖުލައި 2013) ގެ އިޢުލާނަށް ޢަމަލުކުރެވެން ނެތުމާއެކު، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

23 ޛުލްޤަޢިދާ 1434          

29 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ހޯދާ