މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދޯނި ކެޕްޓަން ( ކޮންޓްރެކްޓް )

                                          ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ބޭނުންވާ އަދަދު :   01
ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތު : 12 މަސް ދުވަސް                         
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތަން : މޯލްޑިވް ގޭސް ދޯނި / އޮޕަރޭޝަންސް
އަސާސީ މުސާރަ:  7550.00 ރ
އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް : 

2000.00 ރ - އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް 

1800.00 ރ - ފުޑް އެލަވަންސް 

150.00 ރ - ފޯން އެލަވަންސް 

3500.00ރ - ފިކްސްޑް އޯވަރ ޓައިމް 

ޕެންޝަން : ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށް ފައިސާ އުނިކުރެވޭނެއެވެ. 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު :

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަދު ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސް އޮތުން

ރަނގަޅަށް ލިޔަން ކިޔަން އެނގުމާއިއެކު ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި މީހެއްކަމުގައިވުން އަދި ގަޑި އަށާއި ޙާޒިރީއަށް ފަަރުވާ ބަހައްޓާމީހެއްކަމުގައިވުން

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު: މޯލްޑިވްގޭސް ދޯނީގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމާއި ދޯނި ބެލެހެއްޓުން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ( މޯލްޑިވްގޭސް ވެބްސައިޓުންނާއި ހެޑް އޮފީސް ކައުންޓަރ އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ www.maldivegas.com )

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކޮޕީ

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކޮޕީ

ލިބިފައިވާ ތަޢްލީމީ ސެޓިފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ

ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް ( ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް  ވާ ފަރާތްތަކުން ) 

ކުރިން ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާއަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން
ސުންގަޑި: 22 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން
އިތުރު މައުލޫމާތު: މަޤާމަށް އެދި ހުށަހުޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ސައްހަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،  21- 02#

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް:  career@maldivegas.com 

                        ވެބްސައިޓް: www.maldivegas.com   

                                        16 ފެބްރުއަރީ 2017

16 ފެބުރުވަރީ 2017
ހޯދާ