މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މެނޭޖަރ ގރ- 01

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

މަޤާމް: މެނޭޖަރ ގރ- 01

ބޭނުންވާ އަދަދު : 

01  

މަސައަކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން : 

ކ.މާލެ – ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްެރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

އަސާސީ މުސާރަ: 

11500.00ރ

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް : 

 

2000.00ރ – އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް

1800.00ރ – ފުޑް އެލަވަންސް

650.00ރ – ފޯން އެލަވަންސް

އަސާސީ މުސާރައިގެ %40 - ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސް  

އަސާސީ މުސާރައިގެ  %50 - މެނޭޖްމަންޓް އެލަވަންސް

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު :  

  • ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ އެންމެހައި ޕޮލިސީސްތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން
  • މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ޤަވައިދުތަކާއި، އުސޫލުތަކަށް ތަނުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވާ، އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި މެނޭޖަރުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
  • ކުންފުންޏަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
  • ކުންފުނީގެ އެކިއެކި މަޤާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ދެނެގަނެ، ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.
  • މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން އަދި މުވަައްޒަފުންގެ ޕަރފޯމަންސް ކުރިއެރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުމާއި ހިންގުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

 

ހިއުމަން ރިސޯސް އަދި އެޑްމިނިސްޓްެރޭޓިވް ދާއިރާއިން ނުވަތަ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު ހިއުމަން ރިސޯސް ދާއިރާގައި މެނޭޖީރިއަލް ލެވެލްގައި 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްެރިބާލިބިފައިވުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ( މޯލްޑިވްގޭސް ވެބްސައިޓުންނާއި ހެޑް އޮފީސް ކައުންޓަރ އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ : www.maldivegas.com  )

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ލިބިފައިވާ ތަޢްލީމީ ސެޓިފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ

ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް ( ހަމައެކަނީ ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން )

ކުރިން ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާއަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ސުންގަޑި:

23 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

އިތުރު މައުލޫމާތު: 

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހުޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ސައްހަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

 

 

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،  21- 02# ،  2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް: career@maldivegas.com

ވެބްސައިޓް: www.maldivegas.com

އިތުރު މައުލޫމާތް ސާފްކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްގޭސްގެ ނަމްބަރ 3335614 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                                         16 ފެބްރުއަރީ 2017 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

16 ފެބުރުވަރީ 2017
ހޯދާ